יורם רבין, נוריאל אור "על הזכות לחינוך בבית" משפט ועסקים יד 803 (2012)

יורם רבין, נוריאל אור "על הזכות לחינוך בבית" משפט ועסקים יד 803 (2012)

המאמר עוסק בזכותם של הורים לחנך את ילדם בבית,הדיון בזכות לחינוך מן הבית מעלה שאלות הנוגעות בהיקפה של הזכות לבחור חינוך ובהגבלות שראוי להטיל עליה,שתי שאלות עיקריות נידונות ברשימה זו: הראשונה היא אם זכותם של הורים לבחור חינוך בעבור ילדם מתמצית באפשרות לבחור בין בתי הספר הציבוריים והפרטיים השונים או שמא עומדת להם גם זכות לחנך בבית. אם קיימת זכות לחנך בבית מתעוררת השאלה השנייה – והיא אילו הגבלות ראוי להטיל על זכותם של הורים לחינוך מן הבית.ברשימה זו אנו מציעים דיון ראשוני ב-2 שאלות אלה. מן המחקר העיוני והמשווה עולה המסקנה כי הזכות לחינוך מן הבית נגזרת מהזכות החוקתית "לבחור חינוך",שהינה חלק מהזכות לחירות המנויה בחוק יסוד – כבוד האדם וחירותו. לפיכך בסוף המאמר מוצעים עקרונות מנחים לצורך חקיקתו של הסדר ישראל.

לקריאת המאמר המלא