הוראה

עבירות המתה – היסטוריה, תרבות ומשפט

הקורס עוסק בעבירות ההמתה מנקודות מבט שונות, לרבות היבטים היסטוריים, תרבותיים ומשפטיים. נושאי הקורס מחולקים לארבעה שערים:

  • ההיסטוריה של עבירות ההמתה;
  • עבירות ההמתה החדשות בדין הישראלי לאחר תיקון 137 לחוק העונשין;
  • הגנות מלאות וחלקיות שעשויות לעמוד לנאשם בעבירות המתה;
  • ענישה בגין ביצוע עבירות המתה.
Murder

דיני עונשין

הקורס בדיני עונשין הינו קורס שנתי העוסק בנושאים הבאים: (1) מבוא לדיני עונשין; (2) עקרון החוקיות; (3) היסוד העובדתי שבעבירה; (4) היסוד הנפשי שבעבירה; (5) עקרון המזיגה; (6) עבירת הניסיון; (7) צדדים לעבירה; (8) סייגים לפליליות המעשה; (9) דרכי ענישה.

משפט חוקתי

הקורס במשפט חוקתי עוסק בנושאים הבאים: (1) מסמכי היסוד של ישראל: הכרזת העצמאות והחוק; (2) עקרונות היסוד: עקרון הפרדת הרשויות; עקרון שלטון החוק; מדינת ישראל כמדינה יהודית; מעמדו של המיעוט הערבי; (3) הרשות המחוקקת (4) הרשות המבצעת; (5) נשיא המדינה; (6) רכישת אזרחות ואיבודה; (7) זכויות האדם.

justice

משפט מנהלי

הקורס במשפט מנהלי עוסק בנושאים הכלליים הבאים: מבוא למשפט מנהלי; חוקיות המנהל ודרישת הסמכות; עצמאות שיקול הדעת; החובה להפעיל שיקול דעת; תקינות ההחלטה המנהלית מבחינת ההליך; תקינות ההחלטה המנהלית מבחינת המהות (פגמים בשיקול הדעת); תוצאות הפגם המנהלי (נפסדות, בטלות ובטלות יחסית); הרשות המנהלית במשפט הפרטי; פיקוח שיפוטי.

Administrative law

סמינריון: סוגיות בדיני עונשין ודרכי ענישה

סמינריון זה עוסק בחלק המקדמי והכללי של חוק העונשין, תשל"ז-1977, והשפעתו על עיצובן של העבירות בחוק העונשין ובחוקים עונשיים נוספים. באופן פרטני, הסמינריון יעסוק בנוסחת האחריות הפלילית (לאחר תיקון 39 לחוק העונשין), בדרכי הענישה (לאחר תיקון 113 לחוק העונשין), בעבירות השונות ופרשנותן.

סמינריון: זכויות כלכליות, חברתיות ותרבותיות

במסגרת "המהפיכה החוקתית" הועלו על נס זכויות האדם האזרחיות-הפוליטיות (זכויות קלאסיות מדור ראשון) ונזנחו זכויות האדם הכלכליות, החברתיות והתרבותיות (זכויות הדור שני). בעקבות כך ספגו הכנסת ובית-המשפט העליון ביקורת קשה, וקול הביקורת לא שכך. בציבור הרחב ובחוגי האקדמיה הולך וגובר קולם של אלה הסבורים, כי גישה זו אינה מוצדקת והיא משקפת למעשה את תפיסת העולם של השכבות המבוססות בישראל תוך התנכרות מחלקי הציבור של השכבות החלשות, שאינם מיוצגים בצמתי ההכרעה (כגון: שופטים, חברי-כנסת מבין אלה המכהנים בוועדת חוקה חוק ומשפט של הכנסת, או נציגים בכירים של עולם התקשורת). גורמים שונים בחברה הישראלית (כגון הלובי החברתי) לרבות משפטנים מסרבים להשלים עם המצב ומבקשים לשנותו. הסמינריון מבקש להתרכז בניתוח הזכויות הכלכליות, החברתיות והתרבותיות בישראל מתוך נקודת מבט אוהדת, וזאת מבלי להתעלם משלל הבעיות אותן מעוררות זכויות אלו.